NAAR BOVEN

Exhibition: Ted Noten & Co – Over Waarde @ Museum Jan, Amstelveen

Ted Noten & co. – over waarde


  • Museum JAN 50 Dorpsstraat Amstelveen, NH, 1182 JE Nederland

(English below)

 

Ted Noten viert dit jaar zijn dertigjarig jubileum als sieraadontwerper/kunstenaar. Ter ere daarvan is in Museum JAN zijn werk te zien vanaf 4 oktober. Noten bevraagt de functie van het sieraad aan de hand van thema’s als waarde, originaliteit en status. Deze thema’s zijn eveneens terug te zien in zijn installaties en performances, maar ook bij opkomende en gevestigde collega-kunstenaars die te zien zijn in deze tentoonstelling.

Ted Noten (1956)

Noten volgde zijn opleiding tot sieraadontwerper aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht en aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Hij werd bekend door zijn tassen en sieraden, waarbij hij voorwerpen als pistolen, sieraden maar ook dode dieren zoals een kameleon, ingoot in blokken acrylaat (PMMA).

Ted Noten schopt in zijn creatieve zoektocht tegen schenen en heilige huisjes, maar met de nodige humor. De wereld is zijn atelier; inspiratie kan komen van verre reizen of toevallige ontmoetingen, zomaar op straat in Den Bosch. Nuchterheid en humor zijn kenmerkend voor Noten, maar tegelijkertijd is hij kritisch. In die bijzondere combinatie neemt hij zijn vakgebied en maatschappelijke thema’s scherp onder de loep. De materialen die hij gebruikt (zoals kauwgom en acrylaat) zijn onconventioneel en verrassend. Befaamd is de tas van Noten met revolver gegoten in acrylaat, maar ook de broches die de koper zelf vanuit kaugum kon modelleren.

Ted Noten, Grandma’s bag, 2009, particuliere collectie, foto Atelier Ted Noten en Ted Noten, Chastity Belt, 2012, collectie Museum Boijmans van Beuningen, foto Atelier Ted Noten

Recent werk

In Ted Noten & co. is ook Notens meest recente werk te zien: twaalf Incubators, een serie sieraden gewijd aan persoonlijkheden die hem inspireerden. In een sieraad geeft hij vorm aan wat deze persoon in hem opriep, bijvoorbeeld afschuw, bewondering of ontroering. Welke emoties Lady Gaga, Spock uit Star Trek of de eerste vrouwelijke metselaar bij Noten opriepen, is zien in Museum JAN.

Wanna Swap Your Ring? Doe mee aan een interactief kunstwerk!

Ted Noten en Museum JAN nodigen bezoekers uit om deel te worden van het kunstwerk Wanna Swap Your Ring? Ruil jouw ring om voor een 3D-geprinte Miss Piggy-ring van Noten. Deze installatie is al in verschillende andere steden te zien geweest en het resultaat was overal anders. De ingeleverde ringen worden onderdeel van het grote project The Ring Defines a City / The Ring Defines a Culture. Welke waarde geeft Amstelveen aan de ring?

& co.

Museum JAN stelde de tentoonstelling samen aan de hand van thema’s waar Noten mee ‘worstelt’: originaliteit, waarde, materiaalkeuze en status. Daarin is hij niet uniek; ook andere kunstenaars en ontwerpers, of ze nu aan het begin van hun carrière staan of daar middenin zitten, ervaren dit. Daarom vergezellen zij Noten in de tentoonstelling.

 Medewerkers aan de tentoonstelling Ted Noten & co. – over waarde zijn:

Maarten Bel, Merle Bergers, Elsemarijn Bruys, Koos Buster, Das Leben am Haverkamp, Yamuna Forzani, Corrina Goutos, Kalkidan Hoex, Bastienne Kramer, Tirzo Martha, Jelle Mastenbroek, Ted Noten, Joyce Overheul, Lex Pott, Saar Scheerlings, Joana Schneider, Anton Shebetko, Sebastiaan Straatsma, Sanne Terweij, Studio Lernert & Sander, Georgina Treviño, Mart Veldhuis, Sander Wassink.

 

 

ENGLISH:

 

Ted Noten is celebrating his 30th anniversary as a jewellery designer/artist this year. In honour of this, his work will be on display at Museum JAN from 4 October 2023 to 4 February 2024. Noten questions the function of jewellery including associated themes like value, originality, and status. These themes are also apparent in his installations and performances, as well as in emerging and established fellow artists featured in this exhibition.

Ted Noten (1956)

Noten trained as a jewellery designer at the Maastricht Academy of Fine Arts and the Rietveld Academy in Amsterdam. He became known for his bags and jewellery where objects like pistols, jewellery as well as dead animals like a chameleon were moulded into blocks of acrylate (PMMA).

In his creative quest, Ted Noten kicks against shins and sacred cows, but all this with an appropriate sense of humour. The world is his studio; inspiration may come from long journeys or chance encounters, but also on the streets of the Dutch city of Den Bosch. On the one hand Noten may be characterised as being down-to-earth and humorous, while at the same time he is critical. As a result of this special combination, his opinion regarding his own area of expertise and social issues can be quite critical. The materials he uses (like chewing gum and acrylic) are unconventional and surprising. Like Noten’s famous bag with revolver cast in acrylic as well as the brooches that buyers could model themselves from chewing gum.

Ted Noten, Grandma’s bag, 2009, particuliere collectie, photo Atelier Ted Noten and Ted Noten, Chastity Belt, 2012, collectie Museum Boijmans van Beuningen, photo Atelier Ted Noten

Recent works

Ted Noten & co. also shows Noten’s most recent work: twelve Incubators, a series of jewellery dedicated to personalities that inspired him. In a piece of jewellery, he expresses what this person evoked in him, such as disgust, admiration, or emotion. The emotions that were evoked in Noten by Lady Gaga, Spock from Star Trek or the first female bricklayer can now be seen in Museum JAN.

Wanna swap your ring? Take part in an interactive installation!

Ted Noten and Museum JAN invite visitors to become part of the installation Wanna Swap Your Ring? You can swap your ring for a 3D printed Miss Piggy ring by Noten. This installation has already been on view in several other cities and the result has been different everywhere. The submitted rings become part of the large project The Ring Defines a City / The Ring Defines a Culture. What value will Amstelveen give to the ring?

& co.

Museum JAN compiled the exhibition based on themes that Noten ‘struggles’ with: originality, value, choice of materials and status. He is not unique in this; other artists and designers, no matter whether they are at the beginning of their career or in the middle of it, are experiencing this as well. That is the reason why they accompany Noten in the exhibition.

 Contributors to the exhibition Ted Noten & co. – on value are:

Maarten Bel, Merle Bergers, Elsemarijn Bruys, Koos Buster, Das Leben am Haverkamp, Yamuna Forzani, Corrina Goutos, Kalkidan Hoex, Bastienne Kramer, Tirzo Martha, Jelle Mastenbroek, Ted Noten, Joyce Overheul, Lex Pott, Saar Scheerlings, Joana Schneider, Anton Shebetko, Sebastiaan Straatsma, Sanne Terweij, Studio Lernert & Sander, Georgina Treviño, Mart Veldhuis, Sander Wassink.